Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/153-3532

PRANA-Design Blog

A PRANA-Design és a nyereményjáték :)

2020.05.29 20:00
A PRANA-Design és a nyereményjáték :)

A PRANA-Design csapata időközönként nyereményjátékot hirdet a social média felületein mindenki örömére :)

Ezekről a nyilvános nyereményjátékokról a PRANA-Design Facebook és Instagram oldalain lehet értesülni, így mindenképp érdemes követni azokat.

A PRANA-Design social média felületeit itt találod:

https://www.instagram.com/prana_design_/

https://www.facebook.com/PRANA-Design-381504702502848

 

A nyereményjátékokra mindenkor érvényes szabályzat itt olvasható:

 

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A PRANA-Design Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely / értesítési cím: 1039 Budapest, Árpád utca 21/C., cégjegyzékszám: 01-09-325313, adószám: 26345734-2-41, továbbiakban: „Szervező”) a Prana-Design Facebook oldalán és a Prana-Design Instagram oldalán nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
Weblap:                             https://pranaparna.hu//
Facebook oldal:                https://www.facebook.com/PRANA-Design-381504702502848
E-mail:                               hello@pranadesign.hu

 1. A Szervező jogai és kötelezettségei:
  • A Szervező jogában áll komolyabb okok miatt a nyereményjátékot bármikor törölni, felfüggeszteni vagy a feltételeket módosítani.
  • A játékban való részvétel nem jelenti azt, hogy a versenyző automatikusan jogosult lesz a díj megszerzésére.
  • A Szervező fenntartja a jogát annak, hogy a meghirdetett nyereményt hasonló típusú és ugyanolyan értékű díjra cserélje, megváltoztassa a díjazás feltételeit, a verseny szabályait és feltételeit.
  • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a győztes nem olvassa el a kihirdetés eredményét a Prana-Design Instagram/Facebook történetében, illetve ha nem olvassa el a privát Instagram/Facebook üzenetben küldött megkeresést sem, kivéve ha a technikai okok a Szervezőre hárulnak.
  • A Szervező nem felelős a feladott küldemény esetleges sérüléséért, elvesztéséért vagy az átvételével való problémákért. Az át nem vett nyereményt (a nyertes nem elérhető, a nyeremény átadása váratlan nehézségekkel jár, vagy a nyertes nem vesz át azt) a Szervezőnek joga van saját belátása szerint más célokra felhasználni.
  • A nyeremény nem váltható be készpénzre, illetve nem átruházható.
  • A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos részvételi feltételeket. Azokat a résztvevőket, akik nem felelnek meg a versenyen való részvétel feltételeinek ezen szabályok szerint, kizárják a versenyből.
  • Tilos másokat sértő, obszcén vagy vulgáris nyelvezet használata. A Szervező jogában áll a másokat sértő, vulgáris nyelvezetet használó résztvevők kizárása.

 2. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre:
  • A nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik.
  • A versenyen való részvétellel a versenyző engedélyt ad a szervezőnek a nyeremény átadásához szükséges elérhetőségek későbbi feldolgozására.
  • A nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a versenyzők, akik nem a szabályzatnak megfelelően vesznek részt a játékban.
  • A PRANA-Design alkalmazottjai nem vehetnek részt a játékban. Ha a játék győztesére az előbb felsorolt tényezők valamelyike igaz, akkor nincs joga a nyereményre és az nem kerül számára átadásra.
  • Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 2. A Nyereményjátékban időtartama:

 A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

 1. A Nyereményjáték menete, átadása:
  • A játéknak egyetlen győztese van, akit véletlenszerűen választunk ki. A nyereményjáték győztesét a PRANA-Design instagram/facebook oldalán, storyként tesszük közzé.
  • A játékosnak a @prana-design instagram oldalán vagy/és a PRANA-design facebook oldalán, a nyereményjátékot kihirdető bejegyzésnél be kell jelölniük kommentben 1 ismerősüket, akit szintén érdekelhet a nyereményjáték, és ezzel Ők is részt vesznek benne.
  • A játékban való részvétel feltétele a @PRANA-Design instagram vagy facebook profiljának követése és a nyereményjátékot meghirdető poszt lájkolása. Az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.
  • Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.
  • A nyeremény a Nyertes magyarországi lakcímére (vagy egy általa megjelölt magyarországi címra) kerül kiszállításra GLS futárral, a szállítás költségét a PRANA-Design fedezi. Amennyiben külföldi lakcímre történő szállítást kér a Nyertes, abban az esetben a nyeremény szállításával kapcsolatos költségek a Nyertest terhelik.
  • Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

 

 1. Személyes adatok kezelése:

  • A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
  • A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.
  • A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
  • A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
  • A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
  • A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

 

 1. Vegyes rendelkezések:
  • A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
  • A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
  • A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve instagram oldalán teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
  • A Facebook és Instagram mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook/Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.
  • A játék résztvevője tudomásul veszi, hogy adatait a verseny szervezőjének, és nem az Instagram elektronikus közösségi hálózatának adja át.